PostHeaderIcon Zmarła Zofia Błażej

 

Z żalem informujemy, iż 18 lutego 2021 w Warszawie zmarła Zofia Błażej. Dla bliskich Mama, Babcia i Prababcia. W społeczności jasielskiej lubiana i szanowana nauczycielka oraz twórca kultury.

Zofia Błażej urodziła się 8 września 1936 w Górkach, powiat Brzozów.

Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Brzozowie, Studium Nauczycielskie w Rzeszowie ze specjalnością: rysunek i prace ręczne oraz złożyła egzamin kwalifikacyjny z ukończeniem wyższych studiów zawo­dowych w zakresie wychowania plastycznego w Instytucie Kształcenia Nauczycieli. Następnie ukończyła studia doskonalenia zawodowego z plastyki oraz kursy tkactwa i makramy na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie.

Od 1954 do 1991 pracowała w Szkołach Podstawowych: weWzdowie (10.09.1954 - 31.08.1957), w Zwierniku (01.09.1957 - 31.08.1962), w Pilźnie (01.09.1962 - 31.08.1963), numer 4 w Jaśle (01.09.1963 - 15.09.1986 - na pełnym etacie) i (16.09.1986 - 31.08.1991 -  na część etatu). Równocześnie wlatach 1968 – 1991była wycho­wawcą w internacie Liceum Ogólnokształcą­cego w Jaśle, a w roku szkolnym 1986/87 uczyła wychowania plastycznego w tejże szkole.

W 1971 jedna z Jejuczennic zdobyła brą­zowy medal w III Międzynarodowym Konkursie Rysunków Dziecięcych w Belgii, organizowanym przez UNESCO.

Będąc na emeryturze była zatrudniona (30.09.1991 – 31.01.2003) jako instruktor tkactwa artystycznego w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle. Średnio w roku szkolnym miała 20 uczestników zajęć. Każde spotkanie zaczynała od ogólnego wprowadzenia. Zapoznawała dzieci z technikami tworzenia różnego rodzaju tkanin, uczyła projektowania na kartonie, ułatwiała poznawanie różnego rodzaju splotów, pokazywała jak tkać. Zachęcała  do cierpliwej pracy twórczej, kolejne zajęcia były jej etapami.  Do każdego ucznia podchodziła indywidualnie, zważając na predyspozycje, umiejętności, zdolności. Podczas zajęć panowała miła atmosfera, a zarazem dyscyplina i porządek. Pracownię, usytuowaną  cały czas w Szkole Podstawowej numer 4, cechowała estetyka. Nauczycielka stosowała przerwy odprężające, tkających uczniów, od żmudnej pracy.

 

Z wielkim zaangażowaniem przekazywała młodzie­ży swoje pasje z zakresu plastyki i tkactwa artystycznego. Wspólnie wystawiali swe dzieła, najczęściej w „Czwórce” i MDK – Galerii Twórczości Dziecka ( w latach 1992 - 2002).

Uczestniczyła, pięciokrotnie, wraz z wychowankami, w przeglądach wojewódzkich „Nauczyciel – Uczeń”. W Krośnie (1991), Jaśle (1992), Wzdowie (1993), Jaworze (1994). W 1995 prace własne i podopiecznych prezentowała na wystawie zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie. Innym razem w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.W 2001 taki pokaz twórczości  nauczycielki i dzieci był w JDK. Pokazała swoje dzieła na Ogólnopolskich Wystawach Twórczości Instruktorów Plastyki w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie i Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie (1994,1996,1997).

Jako członek jury uczestniczyła w ocenianiu wytworów pla­stycznych na szczeblu szkolnym i powiato­wym, a także w wyborze ilustracji do dzieł Marii Konopnickiej w konkursach ogólnopol­skich i międzynarodowych, organizowa­nych przez Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.

Od 1954 należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Ognisku ZNP przy Szkole Podstawowej numer 4 w Jaśle była przez jedną kadencję członkiem Zarządu i przez jedną - zastępcą prezesa Ogniska. Uczestniczyła w Międzynarodowych Prze­glądach Nauczycielskich Zespołów Artystycznych organizowanych przez Zarząd Okręgu ZNP w Rzeszowie, zdobywając na­grody w dziedzinie tkactwa: w Łańcucie – I miejsce (1977 i 1988), w Przeworsku (1978), Stalowej Woli (1979), Jaśle (1980), Opatowie - I nagroda (1987), Łańcucie - I na­groda (1988), Krośnie - wyróżnienie (1989). Brała też udział w wystawie dorobku arty­stycznego nauczycieli w Jaśle (1980 i 1985). Przez pięć lat prowadziła w klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Jaśle kół­ko tkackie dla pracowników oświaty. Ich prace były prezentowane na wy­stawach w klubach ZNP w Jaśle i Krośnie oraz w BWA w Krośnie – Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli (1985) i Iwoniczu Zdroju. Po przejściu na emeryturę aktywnie działała w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP.

Zofia Błażej 20 listopada 2003 swą autorską wystawą zainaugurowała cykl „Galeria Twórczości Artystycznej Nauczycieli” w krośnieńskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Jaśle.

Wzięła udział, w zorganizowanej przez Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP, wystawie „Moje hobby" w Do­mu Nauczyciela w 2004, a także w wystawie obrazującej historię ZNP w powiecie jasiel­skim oraz działalności artystyczne nauczycieli w Jasielskim Domu Kultury, z okazji 100-lecia ZNP w 2005. Utkane przez siebie gobeliny przekazywała na cele dobroczynne, między innymi na aukcję na rzecz powodzian zorga­nizowaną przez Sekcję Emerytów i Rencistów ZNP w Jaśle.

Sztukę artystycznego tkania przekazywała także osobom dorosłym, prowadząc zajęcia w Klubie „Civitas Christiana”, dawniej „Pax”. Prace pań z zespołu tkackiego pokazywane były na wystawach w Jaśle i w Krośnie.

Triumfowała  też w innych konfrontacjach artystycznych. W konkursie sztuki ludowej „Motywy religijne w tkactwie Podkarpacia” dostała II nagrodę (1976). W Wojewódzkim Konkursie Plastyki Nieprofesjonalnej „Krosno 1994” zajęła  I miejsce, a w konkursach w 1996 i w 1997 uzyskała - II lokatę, w 1995 zdobyła wyróżnienie. W I Międzywojewódzkim Triennale Amatorskiej Twórczości Tkackiej w Rzeszowie w 1994 zdobyła II nagrodę, a w VI Ogólnopolskim Konkursie Nieprofesjonalnej Twórczości Tkackiej w  Turku (1966) – wyróżnienie.

Swoje tkaniny artystyczne prezentowała na wystawach indywidualnych na Uniwersytecie Ludowym we Wzdowie (1993) i w Galerii Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie (1996),  w Jasielskim Domu Kultury (1996) oraz na licznych ekspozycjach zbiorowych. W JDK 8 marca 2012 pokazała swoje gobeliny w kolekcji „Kobiety z pasją”. W 2001 Jej prace były na wystawie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu.

Wielokrotnie wystawiała w cyklu „Twoje hobby”, firmowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku. W 2015 w Podkarpackiej Szkole Wyższej w Jaśle,na wystawie poświęconej 650 rocznicy lokacji Jasła, wystawiła utkaną architekturę miasta i kompozycje kwiatowe. Z okazji inauguracji 10 roku akademickiego w 2016 na wystawie  w JDK  pokazała gobeliny.

Jej tkaniny były eksponowane na pre­zentacji twórców środowiska jasielskiego w Rzeszowie gdzie w 2002 urządzono „Dni Powiatu Jasiel­skiego".

Jeden z jej gobelinów „Kościółek w gó­rach" pielgrzymka z Jasła zawiozła w darze Papieżowi Janowi Pawłowi II, za co otrzy­mała list z podziękowaniem z Sekretariatu Stanu w Watykanie.

Gobeliny Zofii Błażej były eksponowa­ne na ponad czterdziestu wystawach i konkursach. Ta dziedzina sztuki była Jej życiową pasją. Za swoją dzia­łalność zawodową otrzymała nagrody Mi­nistra Oświaty i Kuratora oraz liczne po­dziękowania za pracę z uczniami zdolnymi i działalność wystawienniczą.

Uhonorowana odznaczeniami: Złotym Krzyżem Za­sługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką ZNP, Odznaką „Zasłużony działacz kultury", Odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Przyjaciel Dziecka". W 2005 otrzymała Odznakę „Za 50-letnią przynależność do ZNP".

Była  długoletnią czytelniczką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, członkinią jej Klubu Powiększania Wyobraźni i Dyskusyjnego Klubu Książki „Liberatorium”. Chętnie chodziła na spotkania Studni Kulturalnej JDK.

Zofia Błażej z mężem Jerzym wychowali córkę i syna, doczekała trojga wnuków i dwojga prawnuków.

Działając w Młodzieżowym Domu Kultury miałem honor współpracować z Zofią Błażej, która tamże, a także w swej macierzystej Szkole Podstawowej numer 4, swe twórcze pasje przekazywała młodzieży. Miałem zaszczyt później kłaniać się wielokrotnie Pani Zofii i jej mężowi Jerzemu napotkanym podczas częstych spacerów po Jaśle, także uczestniczących, jak ja w wernisażach w Jasielskim Domu Kultury i Muzeum Regionalnym.

 

Pogrzeb Świętej Pamięci Zofii Błażej odbędzie się w poniedziałek 1 marca 2021 w kościele Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Jaśle
o godzinie  - 12.30 różaniec, o godzinie 13.00 - Msza Święta,
po niej Prochy Zmarłej odprowadzimy na Stary Cmentarz

 

Synowi, Synowej, Zięciowi, Wnukom i Prawnukom  

współczujemy w żałobie po doczesnym odejściu Zacnej Krewnej